advertise

منیزیم اکساید، مشهور ترین اکسید فلزی مورد استفاده در صنعت لاستیک بعد از اکسید روی است. این اکسید فلزی با اضافه شدن به سیستم پخت گوگردی سرعت پخت را افزایش داده و بر روی خواص مکانیکی و دینامیکی ماده بهبود اعمال می کند.منیزیم اکساید به صورت طبیعی به شکل سنگ های پریکلاس(mineral periclase) وجود دارد. 
در تصویر زیر سنگ پریکلاس را مشاهده می کنید.
 این ماده معمولاً به شکل جامد بوده و بعد از خالص سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات ساختاری منزیم اکساید چیست؟

منیزیم اکساید یک ترکیب پودری سفید رنگ است. این پودر در صنایع دارویی بیشترین کاربرد را داشته و به عنوان کاهش دهنده اسید معده و تامین کننده منزیم بدن مورد استفاده قرار می گیرد.

منیزیم اکساید به شدت با آب واکنش پذیر بوده و هیدروکسید منیزیم را تولید می کند.منیزیم اکساید به عنوان یک اکسید فلزی می تواند به عنوان شتاب دهنده سیستم های لاستیکی، سرعت واکنش پخت و خواص نهایی محصول را تغییر دهد.
 استفاده از روی اکساید به طور چشمگیری مرسوم تر از منیزیم اکساید است ولی به تازگی آزمایشات نشان داده استفاده از روی اکساید موجب ایجاد مسمویت شده و به همین دلیل تحقیقات به سوی استفاده از منیزیم اکساید میل کرده است.
 منیزیم اکساید در لاستیک طبیعی، CR ، لاستیک های سیلیکونی و ... مورد استفاده قرار گرفته و توانسته است خود را به عنوان شتابدهنده موثر سیستم های پخت اثبات کند.منیزیم اکساید با واکنش پذیری بالاتری که نسبت به اکسید روی دارد می تواند سرعت واکنش تشکیل رادیکال برای آغاز پخت را افرایش دهد.
 استفاده از منیزیم اکساید می تواند استفاده از روی اکساید را کاهش دهد. در یک مطالعه بر اثر منیزیم اکساید روی خواص مکانیکی لاستیک طبیعی در حالت کلی، استفاده از منیزیم اکساید به تنهایی باعث کاهش خواص نسبت به استفاده از اکسید روی به تنهایی می شد.
 در تصویر واکنش مابین چهار شتاب دهنده TMTD,MBTS,ZnOو MgO را مشاهده می کنید که با تولید مشتقاتی از روی باعث افزایش سرعت و بازدهی واکنش ایجاد اتصالات عرضی می شود.

 ترکیب این دو از هردو آن ها به تنهایی بهتر است. بالاترین میزان بهبود خواص در ترکیب درصد، ۴ جز منیزیم اکساید به ازای ۱ جز اکسید روی حاصل شد.


برای تهیه اکسید منیزیم، اکسید روی و دیگر اجزاء سیستم پخت می توانید به بخش قیمت روز مواد اولیه یا آگهی های فروش مراجعه نمائید.