advertise

دوده ۲۲۰

تولید کننده
پارس-فام-کربن ایران
قیمت بازار
۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۷۱,۰۰۰ تومان
قیمت بورس
۷۱,۰۰۰ تومان
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۲۴

دوده ۵۵۰

تولید کننده
پارس-فام-کربن ایران
قیمت بازار
۶۸,۵۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۶۰,۶۰۰ تومان
قیمت بورس
۶۰,۶۰۰ تومان
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۲۴

دوده ۳۳۰

تولید کننده
پارس-فام-کربن ایران
قیمت بازار
۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۶۱,۸۰۰ تومان
قیمت بورس
۶۱,۸۰۰ تومان
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۲۴

دوده ۶۶۰

تولید کننده
پارس-فام-کربن ایران
قیمت بازار
۶۸,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۶۰,۱۰۰ تومان
قیمت بورس
۶۰,۱۰۰ تومان
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۲۴

دوده ۳۳۹

تولید کننده
پارس-فام-کربن ایران
قیمت بازار
۷۲,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۶۲,۵۰۰ تومان
قیمت بورس
۶۲,۵۰۰ تومان
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۲۴

دوده ۳۲۶

تولید کننده
پارس-فام-کربن ایران
قیمت بازار
۶۹,۵۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۶۱,۶۰۰ تومان
قیمت بورس
۶۱,۶۰۰ تومان
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۲۴

RSS۱

تولید کننده
GM
قیمت بازار
۱۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۱۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۲۴

SBR ۱۵۰۲

تولید کننده
تخت جمشید / بندر امام
قیمت بازار
۱۰۲,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۸۶,۱۳۷ تومان
قیمت بورس
۸۶,۱۳۷ تومان
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۲۴

PBR ۱۲۲۰

تولید کننده
شازند
قیمت بازار
۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۸۰,۰۵۳ تومان
قیمت بورس
۸۰,۰۵۳ تومان
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۲۴

SBR ۱۷۱۲

تولید کننده
تخت جمشید / بندر امام
قیمت بازار
۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۸۳,۲۳۴ تومان
قیمت بورس
۸۳,۲۳۴ تومان
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۲۴

NBR ۳۵L

تولید کننده
LG
قیمت بازار
۱۸۳,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۱۸۳,۰۰۰ تومان
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۲۴

SMR ۲۰

تولید کننده
GM
قیمت بازار
۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۲۴

EPDM KEP۲۷۰

تولید کننده
Kumho
قیمت بازار
۱۷۴,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۱۷۴,۰۰۰ تومان
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۲۴

روغن ۸۴۰

تولید کننده
بهران
قیمت بازار
۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۱۷

روغن DOP

تولید کننده
بهران
قیمت بازار
۱۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۱۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۱۷

TMQ

تولید کننده
Henan
قیمت بازار
۱۷۶,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۲۳

۶PPD (۴۰۲۰)

تولید کننده
Richon
قیمت بازار
۲۸۰,۵۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۲۳

IPPD (۴۰۱۰)

تولید کننده
RICHON
قیمت بازار
۲۶۴,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۲۳

Ultrasil

تولید کننده
قیمت بازار
۹۰,۹۷۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۲۳

روغن ۲۹۰

تولید کننده
بهران
قیمت بازار
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۲۳

وایتون FKM سبز سختی ۷۰

تولید کننده
Dowhon
قیمت بازار
۹۰۶,۴۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۲۳

کربنات

تولید کننده
آروشا
قیمت بازار
۴,۵۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۳,۰۰۰ تومان
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۷

FACTICE

تولید کننده
قیمت بازار
۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۷

پودر لاستیک

تولید کننده
قیمت بازار
۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۷

اسید استئاریک ۱۸۱۰

تولید کننده
-
قیمت بازار
۹۳,۵۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۷

PEWAX

تولید کننده
قیمت بازار
۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۷

ریکلم رابر

تولید کننده
ایساتیس
قیمت بازار
۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۳۸,۵۰۰ تومان
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۷

CBS (CZ)

تولید کننده
قیمت بازار
۲۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۷

Toluene

تولید کننده
پتروشیمی اصفهان
قیمت بازار
۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۷

MBT

تولید کننده
Zhedon
قیمت بازار
۱۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۱۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت بورس
۱۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۱/۱۸

چسب کموزیل ۲۱۱

تولید کننده
Lord
قیمت بازار
۶۳,۳۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۰/۱۴

چسب کموزیل ۲۲۲

تولید کننده
Lord
قیمت بازار
۶۳,۲۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۰/۱۴

CBS

تولید کننده
Zhedon
قیمت بازار
۲۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۰/۱۴

TMTD

تولید کننده
Zhedon
قیمت بازار
۱۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۰/۱۴

اسید استئاریک

تولید کننده
KLK
قیمت بازار
۶۹,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۰/۱۴

کومارون رزین

تولید کننده
Henghe
قیمت بازار
۹۳,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۹۳,۰۰۰ تومان
قیمت بورس
۹۳,۰۰۰ تومان
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۰/۴

رزین C۵

تولید کننده
Henghe
قیمت بازار
۹۴,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۹۴,۰۰۰ تومان
قیمت بورس
۹۴,۰۰۰ تومان
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۰/۴