advertise

RSS۱

تولید کننده
GM
قیمت بازار
۱۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۱۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۲۴

SBR ۱۵۰۲

تولید کننده
تخت جمشید / بندر امام
قیمت بازار
۱۰۲,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۸۶,۱۳۷ تومان
قیمت بورس
۸۶,۱۳۷ تومان
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۲۴

PBR ۱۲۲۰

تولید کننده
شازند
قیمت بازار
۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۸۰,۰۵۳ تومان
قیمت بورس
۸۰,۰۵۳ تومان
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۲۴

SBR ۱۷۱۲

تولید کننده
تخت جمشید / بندر امام
قیمت بازار
۹۵,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۸۳,۲۳۴ تومان
قیمت بورس
۸۳,۲۳۴ تومان
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۲۴

NBR ۳۵L

تولید کننده
LG
قیمت بازار
۱۸۳,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۱۸۳,۰۰۰ تومان
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۲۴

SMR ۲۰

تولید کننده
GM
قیمت بازار
۱۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۲۴

EPDM KEP۲۷۰

تولید کننده
Kumho
قیمت بازار
۱۷۴,۰۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۱۷۴,۰۰۰ تومان
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۴/۲۴

وایتون FKM سبز سختی ۷۰

تولید کننده
Dowhon
قیمت بازار
۹۰۶,۴۰۰ تومان
قیمت کارخانه
۰
قیمت بورس
۰
قیمت جهانی
۰
بروزرسانی
۱۴۰۳/۳/۲۳